Басты бет Жаңалықтар АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
06.02.2024

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

2024 жылдың басынан бастап отандастарымызға БЖЗҚ-дан берілетін зейнетақы төлемдерінің мөлшері ұлғайды

2024 жылғы 1 қаңтардан бастап еңбек сіңірген демалысқа 2018 жылғы 1 қаңтардан кейінгі кезеңде шыққан зейнеткерлерге БЖЗҚ-дан берілетін төлем мөлшері 5% артты.

БЖЗҚ-дан берілетін төлемдер Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 30 маусымдағы № 521 қаулысымен бекітілген Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеуді жүзеге асыру әдістемесіне (бұдан әрі – Әдістеме) сәйкес жүзеге асырылады.

Төлем әдістемесіне сәйкес, зейнетке шығатын азаматтарға берілетін төлем мөлшері былай есептеледі: төлем алу басталатын бірінші жылда зейнетақы жинақтарының сомасы зейнетақы жинақтарының төлем мөлшерлемесі 6,5% көбейтіліп, 12-ге бөлінеді.

Мерзімсіз уақытқа белгіленген 1 немесе 2 топтағы мүгедектігі бар адамдар, сондай-ақ зиянды және қауіпті өндірістерде жұмыс істеп, жиынтығында кемінде алпыс ай міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтары бар адамдар сияқты белгілі бір санаттағы алушылар үшін Әдістемеде ай сайынғы зейнетақы төлемінің мөлшерін арттыратын түзету коэффициенттері көзделген. Жоғарыда көрсетілген шарттардың біреуінен артығын қанағаттандыратын адамдар үшін ең үлкен мәнге ие түзету коэффициенті қолданылады.

Бұл ретте БЖЗҚ-дан берілетін ай сайынғы зейнетақы төлемі республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі күнкөріс деңгейінің (бұдан әрі — ТКД) кемінде 70% мөлшерінде жүзеге асырылады (2024 жылы ТКД — 43 407 теңге). Осылайша, жыл басынан бері БЖЗҚ-дан берілетін ең төменгі төлем мөлшері 30 384,9 теңгені (70% * 43 407 теңге) құрады.

Бұдан кейінгі жылдары ай сайынғы зейнетақы төлемінің мөлшері зейнетақы төлемдерін индекстеудің 5% мөлшерлемесіне ұлғайтылып отырады.

Егер БЖЗҚ-дан төлем жүзеге асырылған күндегі зейнетақы жинақтарының сомасы тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төменгі зейнетақының он екі еселенген мөлшерінен аспаған жағдайда, бұл сома алушыға Қордан бір рет біржола төленеді (2024 жылы біржолғы зейнетақы төлемінің мөлшері 694 236 теңге = 12 * 57 853 теңге).

БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін алу құқығын 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін іске асырған адамдарға зейнетақы төлемдері оларға зейнетақы төлемдерін тағайындау сәтінде қолданыста болған әдістеме бойынша есептеледі: жылдық зейнетақы төлемінің сомасы есептеліп, ең төменгі зейнетақының отыз еселенген мөлшерінің ең жоғары көрсеткішінен (2024 жылы: 1 735 590 теңге =30*57 853 теңге) және зейнетақы жинақтары сомасының алушының тиісті жасындағы зейнетақы жинақтарының ағымдағы құнының коэффициентіне көбейтіндісі ретінде есептелген шамадан аспайды.

БЖЗҚ-дан берілетін зейнетақы төлемдері жеке зейнетақы шотындағы зейнетақы жинақтары таусылғанға дейін жүзеге асырылады.

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан Республикасының Президенті басшылық ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында).

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 С начала 2024 года вырос объем пенсионных выплат казахстанцам из ЕНПФ

C 1 января 2024 года на 5% выросли выплаты из ЕНПФ пенсионерам, вышедшим на заслуженный отдых в период после 1 января 2018 года.

Выплаты из ЕНПФ осуществляются согласно Методике осуществления расчета размера пенсионных выплат, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 521 (далее – Методика).

В соответствии с Методикой выплаты гражданам, выходящим на пенсию, рассчитываются следующим образом: в первый год получения выплат сумма пенсионных накоплений умножается на ставку выплат пенсионных накоплений 6,5% и делится на 12.

Для получателей определенных категорий: людей с инвалидностью 1 или 2 групп, установленных бессрочно, а также людей, работавших на вредных и опасных производствах, чьи накопления сформированы за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее шестидесяти месяцев, Методикой предусмотрены поправочные коэффициенты, повышающие размер ежемесячной пенсионной выплаты. Для лиц, удовлетворяющих более чем одному из вышеуказанных условий, применяется поправочный коэффициент с наибольшим значением.

При этом ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ осуществляется в размере не менее 70% от прожиточного минимума (далее — ПМ), установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (в 2024 году ПМ — 43 407 тенге). Таким образом, с начала года размер минимальной выплаты из ЕНПФ составил 30 384,9 тенге (70% * 43 407 тенге).

В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты увеличивается на ставку индексации пенсионных выплат в размере 5%.

В случае, если сумма пенсионных накоплений на дату осуществления выплаты из ЕНПФ не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, данная сумма выплачивается получателю из ЕНПФ единовременно (в 2024 году размер единовременной пенсионной выплаты составляет 694 236 тенге = 12 * 57 853 тенге).

Лицам, реализовавшим свое право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ до 1 января 2018 года, пенсионные выплаты рассчитываются по методике, действовавшей на момент назначения пенсионных выплат: сумма годовой пенсионной выплаты рассчитывается и не превышает наибольшую из тридцатикратного размера минимальной пенсии (в 2024 году: 1 735 590 тенге =30*57 853 тенге) и величины, рассчитанной как произведение суммы пенсионных накоплений на коэффициент текущей стоимости пенсионных накоплений в соответствующем возрасте получателя.

Пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz)

 

ANNOUNCEMENT

 Since the beginning of 2024, the volume of pension benefits to Kazakhstanis from UAPF has increased

From January 1, 2024, payments from the UAPF to pensioners who retired after January 1, 2018 increased by 5%.

Pension benefits from the Unified Accumulative Pension Fund are made in accordance with the Methodology for calculating the amount of pension benefits, approved by Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan dated June 30, 2023 No. 521 (hereinafter referred to as the Methodology).

In accordance with the Methodology, pension benefit payments to citizens retiring are calculated as follows: in the first year of receiving payments, the amount of pension savings is multiplied by the pension savings payment rate of 6.5% and divided by 12.

For beneficiaries of certain categories: people with disabilities of 1 or 2 groups, established indefinitely, as well as people who worked in hazardous industries, whose savings were formed through compulsory occupational pension contributions for a total of at least sixty months, the Methodology provides for correction factors that increase the amount monthly pension benefit. For persons satisfying more than one of the above conditions, the adjustment factor with the highest value is applied.

At the same time, monthly pension benefits from the UAPF are paid in the amount of at least 70% of the subsistence minimum (hereinafter referred to as the minimum subsistence minimum) established for the corresponding financial year by the law on the republican budget (in 2024, the minimum subsistence level is 43,407 tenge). Thus, since the beginning of the year, the amount of the minimum benefit from the Unified Pension Fund amounted to 30,384.9 tenge (70% * 43,407 tenge).

In subsequent years, the size of the monthly pension benefit increases by the indexation rate of pension benefits in the amount of 5%.

If the amount of pension savings on the date of payment from the UAPF does not exceed twelve times the minimum pension established by the law on the republican budget for the corresponding financial year, this amount is paid to the beneficiary from the UAPF in a lump sum (in 2024, the size of the one-time pension payment is 694,236 tenge = 12 * 57,853 tenge).

For persons who exercised their right to receive pension benefits from the UAPF before January 1, 2018, pension benefits are calculated according to the methodology in force at the time of pension benefits: the amount of the annual pension benefit is calculated and does not exceed the largest of thirty times the minimum pension (in 2024: 1,735,590 tenge =30*57,853 tenge) and the value calculated as the product of the amount of pension savings by the coefficient of the current value of pension savings at the corresponding age of the beneficiary.

Pension benefits from the UAPF are paid until the pension savings in the individual pension saving account are exhausted.

The UAPF was established on August 22, 2013 on the basis of GNPF APF JSC. The UAPF founder and shareholder is the Government of the Republic of Kazakhstan represented by the State Institution “Committee of State Property and Privatization” of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan. UAPF pension assets are managed by the National Bank of the Republic of Kazakhstan. From January 1, 2016, the functions for developing proposals to improve the management of pension assets were transferred to the National Fund Management Council. In accordance with the pension legislation, the UAPF attracts compulsory pension contributions, compulsory occupational pension contributions, voluntary pension contributions, pension benefits, individual accounting of pension accumulations and benefits, provides the contributor (beneficiary) with information on the status of his pension accumulations (for more information visit www.enpf.kz)

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Оқи отырыңыз

«КЕДЕРГІСІЗ КЕЛЕШЕК» ПАРТИЯЛЫҚ ЖОБАСЫ АЯСЫНДА БОС ЖҰМЫС ОРЫНДАР ЖӘРМЕҢКЕСІ

✅Аудандық партия филиалы және “Кербұлақ ауданы Мансап орталығы” филиалының ұйымдастыруымен…