Басты бет Жаңалықтар Зейнет жасына толған, бірақ зейнетақы жинақтарын алу үшін
30.05.2023

Зейнет жасына толған, бірақ зейнетақы жинақтарын алу үшін

БЖЗҚ-ға жүгінбеген отандастарымызға мақсатты хабарландыру жүргізілді

АҚПАРАТТЫҚ

 

 

БЖЗҚ жыл сайын «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен (Мемлекеттік корпорация) бірлесіп, зейнет жасына толған және БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар, бюджет қаражаты есебінен жасына байланысты зейнетақы төлемдерін алатын, бірақ БЖЗҚ-ға төлем үшін жүгінбеген адамдарды анықтау тұрғысынан салыстырып тексеруді жүргізеді.

Салыстыру нәтижелері бойынша 2023 жылдың басында жоғарыда аталған санаттағы 180 мыңнан астам адам анықталды. 

Зейнетақы жинақтарын төлеуді жүзеге асыру мақсатында Мемлекеттік корпорация ағымдағы жылдың сәуір айында мобильді азаматтар базасында (бұдан әрі – МАБ) тіркелген алушыларға зейнетақы жинақтарын төлеу бойынша проактивті қызмет көрсетуге келісімін алу үшін sms-хабарламалар жіберді.

Айта кету керек, сәйкестендіру барлық алушылардың телефон нөмірлері МАБ-да тіркелмегендігімен қиындық тудырады. Бұдан басқа, Мемлекеттік корпорация 57 мыңнан астам адамның Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге тұрақты тұруға кеткенін, сондықтан Мемлекеттік корпорациядан төлем алмайтынын анықтады. БЖЗҚ-дан зейнетақы жинақтарын алмағандардың арасында зейнетақы жинақтары төлемін алуға қайтыс болған адамдардың өтініш білдірмеген мыңға жуық мұрагерлері де бар. Тағы бір санат – жалпыға бірдей белгіленген зейнет жасына толған және еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы алып жүрген адамдар.

Алайда зейнетақы төлемдерін алуға жүгінбеген тұлғаларды анықтау жұмыстары әлі де жалғасуда. Осыған байланысты БЖЗҚ «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес зейнет жасына толған және БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар адамдар БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін алуға құқылы екенін және БЖЗҚ-дан зейнет жасына толуына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау үшін тұрғылықты жері бойынша Мемлекеттік корпорацияның бөлімшелеріне уақытылы жүгінуге кеңес береді. 

Егер алушы төлем алуға өтініш бермесе, зейнетақы жинақтары оның жеке зейнетақы шотында сақталып, оған инвестициялық кіріс есептеле береді. 

Естеріңізге сала кетейік, БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдері өтініш берілген күннен бастап тағайындалып, зейнетақы жинақтары таусылғанға дейін жүзеге асырылады.

 

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан Республикасының Президенті басшылық ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында). 

 

 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 

 

О выплатах пенсионных накоплений из ЕНПФ лицам с инвалидностью

 

 

ЕНПФ уведомляет своих вкладчиков (получателей) о том, что лица, имеющие в ЕНПФ пенсионные накопления, сформированные за счет:

обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов, и инвалидность первой или второй группы, установленной бессрочно,

добровольных пенсионных взносов, и инвалидность независимо от группы и срока установления инвалидности,

вправе получать пенсионные выплаты по установленному графику до наступления общеустановленного пенсионного возраста.

Самому вкладчику (получателю) предъявлять документы, подтверждающие его статус, не нужно, ЕНПФ с согласия вкладчика (получателя), предоставляемого в соответствии Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», самостоятельно проверяет наличие инвалидности (группы, срока действия) посредством веб-сервиса путем запроса сведений из информационной системы «Централизованный банк данных лиц, имеющих инвалидность» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (МТСЗН) через «Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (Госкорпорация) в рамках соглашения, заключенного между МТСЗН, Госкорпорацией и ЕНПФ.

Подать заявление на выплату пенсионных накоплений можно, обратившись в ЕНПФ лично через сайт enpf.kz, в офис или через поверенное лицо, а также по почте.

Подробную инструкцию по подаче заявления через сайт enpf.kz можно посмотреть здесь.

Обращаем внимание, что в ЕНПФ также организовано выездное обслуживание для лиц с инвалидностью первой или второй группы, установленной бессрочно. При этом осуществляется предварительная консультация, в том числе проверка на возможность получения услуг дистанционно, без выезда.

 

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz)

 

 

ANNOUNCEMENT

On the payment of pension savings from the UAPF to persons with disabilities

The UAPF informs its contributors (recipients) that individuals who have pension savings in the UAPF, formed from:

mandatory pension contributions and/or mandatory professional pension contributions, and have a first or second group disability status established indefinitely, or

voluntary pension contributions, and have a disability status regardless of group and duration of disability,

have the right to receive pension payments according to the established schedule until the general retirement age is reached.

The depositor (recipient) does not need to provide documents confirming their status, as the UAPF, with the consent of the depositor (recipient) provided in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan «On Personal Data and their Protection,» independently verifies the presence of disability (group, term of validity) through a web service by requesting information from the Centralized Database of Persons with Disabilities of the Ministry of Labor and Social Protection of the Population of the Republic of Kazakhstan (MLSPP) through the «Government for Citizens» State Corporation (State Corporation), under an agreement concluded between the MLSPP, the State Corporation, and the UAPF.

You can submit an application for pension savings payouts by contacting the UAPF in person through the website enpf.kz, at an office, or through an authorized representative, as well as by mail.

You can view a detailed instruction for submitting an application through the website enpf.kz here.

Please note that the UAPF also provides outreach services for individuals with first or second group disability status established indefinitely. In this case, a preliminary consultation is conducted, including verification of the possibility of receiving services remotely, without a personal visit.

UAPF was established on August 22, 2013 on the basis of JSC NPF GNPF. The founder and shareholder of the UAPF is the Government of the Republic of Kazakhstan, represented by the State Property and Privatization Committee of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan. The National Bank of the Republic of Kazakhstan is responsible for the trust management of pension assets of UAPF. As of January 1, 2016, the functions related to developing proposals to improve the efficiency of pension asset management were transferred to the Management Council of the National Fund. In accordance with the pension legislation, the UAPF is responsible for collecting mandatory pension contributions, mandatory professional pension contributions, voluntary pension contributions, pension payments, individual accounting of pension savings and payments, and providing contributors (recipients) with information about the state of their pension savings (for more details, please visit www.enpf.kz)

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Оқи отырыңыз

«Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту» жобасы жүзеге асып жатыр

  Денсаулық сақтау саласы үшін халыққа сапалы медициналық қызмет көрсету – басты басы…