Басты бет Жаңалықтар АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
01.07.2024

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

Зейнетақы активтерінің 2024 жылдың 5 айындағы инвестициялық кірісі өткен жылғы көрсеткіштен асып түсті

2024 жылдың 5 айында салымшылар мен алушылардың зейнетақы шоттарына бөлінген таза инвестициялық кіріс 631,3 млрд теңгеден асты. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі көрсеткіштен 138 млрд теңгеге (немесе 28%) артық.

Естеріңізге сала кетейік, 2024 жылдың 1 маусымына зейнетақы активтерінің (міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ), міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ) және ерікті зейнетақы жарналары (ЕЗЖ) есебінен қалыптастырылған) жалпы сомасы шамамен 19,2 трлн теңгеге жетті. Бұл ретте 2014 жылдан бері жинақталған (зейнетақы активтері БЖЗҚ-ға біріктірілгеннен кейін) таза инвестициялық кіріс 9 трлн теңгеден асты. Жүзеге асырылған төлемдерді ескерсек, бұл зейнетақы активтерінің 37% астам бөлігі.

2024 жылдың 5 айындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ есебінен құрылған БЖЗҚ зейнетақы активтерінің кірістілігі 3,49%, соңғы 12 айда 10,31% болды.

Инвестициялық кіріс қаржы құралдары (бағалы қағаздар, салымдар және басқа операциялар бойынша) бойынша сыйақы түріндегі кірістерден, қаржы құралдарын нарықтық және валюталық қайта бағалаудан, сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістерден және т.б. құралады. Инвестициялық портфельді әртараптандыру зейнетақы жинақтарының сақталуын және орнықты кірістілігін қамтамасыз етеді.

Зейнетақы жинақтары — ұзақ мерзімді инвестиция, сондықтан инвестициялық кірістің мөлшерін кем дегенде бір жыл ішінде талдаған жөн. Егер неғұрлым ұзақ мерзімді инвестициялық кезеңді алсақ, мысалы, жинақтаушы зейнетақы жүйесі 1998 жылы құрылған сәттен бастап 2024 жылғы 1 маусымға дейінгі аралықта инвестициялық кірістілік өспелі қорытындымен 848,42% болса, сол мерзімдегі инфляция 784,21% көрсетті. Осылайша, инвестициялық кірістілік ұзақ мерзімді кезең ішінде инфляциядан асып түсті.

Бұған қоса, Қазақстанда инфляция деңгейін ескере отырып, зейнетақы жарналарының міндетті түрлерінің сақталуына бірегей кепілдік қолданылады. Салымшының төлемге құқығы басталған кезде жинақталған кірістілігіне әсер еткен жекелеген уақыт аралығындағы кірістілік төмендеген жағдайларда, айырманың өтемақысына мемлекет кепілдік береді.

2024 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ) есебінен қалыптастырылған БЖЗҚ зейнетақы активтерінің кірістілігі — 1,14 %. Атап кетейік, ЖМЗЖ шартты зейнетақы шоттарына 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап түсе бастады, жинақтардың жалпы сомасы — 77,5 млрд теңге.

Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару мен есепке алудың бүкіл жүйесі ашық: әрбір салымшының  enpf.kz сайтындағы немесе ұялы қосымшадағы жеке кабинетінен өзінің инвестициялық кірісін көруге мүмкіндігі бар.

БЖЗҚ зейнетақы активтерін инвестициялық басқару және олар орналастырылған қаржы құралдары туралы ақпарат Қордың (www.enpf.kz) ресми сайтындағы «Көрсеткіштер/Инвестициялық қызмет» бөлімінде жарияланады.

 БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, сондай-ақ «Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйым аударған кепілдік берілген депозит бойынша кепілдік берілген өтемнің талап етілмеген сомасы есебінен қалыптастырылған ерікті зейнетақы жарналарын есепке алып, оның есебін жүргізеді, зейнетақы төлемдерін жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Сондай-ақ Қор нысаналы активтер мен нысаналы талаптарды есепке алуды, нысаналы жинақтау шоттарына нысаналы жинақтарды (НЖ) есепке алу мен есептеуді, НЖ төлемдерін оларды алушының банк шоттарына есептеуді, «Ұлттық қор – балаларға» бағдарламасы шеңберінде Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен НЖ қайтарымдарын есепке алуды жүзеге асырады (толығырақ www.enpf.kz сайтында).

 

Инвестиционный доход пенсионных активов за 5 месяцев 2024 года

превышает прошлогодние показатели

 Чистый инвестиционный доход, распределенный на пенсионные счета вкладчиков и получателей за 5 месяцев 2024 года, превысил 631,3 млрд тенге. Это почти на 138 млрд тенге (или 28%) больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Напомним, что общая сумма пенсионных активов (сформированных за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и добровольных пенсионных взносов (ДПВ)) на 1 июня 2024 года составила порядка 19,2 трлн тенге. При этом накопленный с 2014 года (после объединения пенсионных активов в ЕНПФ) чистый инвестиционный доход превысил 9 трлн тенге. С учетом осуществленных выплат это составляет более 37% пенсионных активов.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, образованных за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ за 5 месяцев 2024 г. под управлением Национального Банка Республики Казахстан составила 3,49 %, за последние 12 месяцев составила 10,31 %.

Инвестиционный доход складывается из доходов в виде вознаграждения по финансовым инструментам (по ценным бумагам, вкладам и другим операциям), рыночной и валютной переоценки финансовых инструментов, доходов по активам, находящимся во внешнем управлении и т.д. Диверсификация инвестиционного портфеля обеспечивает сохранность и устойчивую доходность пенсионных накоплений.

Отметим, что пенсионные накопления — это долгосрочные инвестиции, и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее года. Если брать более долгосрочный инвестиционный период, то, к примеру, инвестиционная доходность с момента основания накопительной пенсионной системы в 1998 году на 1 июня 2024 года нарастающим итогом составила 848,42% при инфляции за тот же срок 784,21%. Таким образом, инвестиционная доходность в долгосрочном периоде превышает инфляцию.

Кроме того, в Казахстане действует уникальная гарантия сохранности обязательных видов пенсионных взносов с учетом уровня инфляции. В случаях снижения доходности в отдельный промежуток времени, повлиявшем на накопленную доходность вкладчика при наступлении права на выплаты, компенсация разницы гарантирована государством.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), по состоянию на 1 июня 2024 с начала года — 1,14 %. Отметим, что ОПВР стали поступать на условные пенсионные счета с 1 января 2024 года и общая сумма накоплений составила 77,5 млрд тенге.

Вся система инвестиционного управления и учета пенсионных активов является прозрачной: каждый вкладчик имеет возможность видеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении.

Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами ЕНПФ и о финансовых инструментах, в которые размещены пенсионные активы ЕНПФ, публикуется на официальном сайте ЕНПФ (www.enpf.kz) в разделе «Показатели/Инвестиционная деятельность».

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, а также зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан», обеспечивает осуществление пенсионных выплат. Также Фонд осуществляет учет целевых активов и целевых требований, учет и зачисление целевых накоплений (ЦН) на целевые накопительные счета, выплат ЦН их получателю на банковские счета, учет возвратов ЦН в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан в рамках программы «Национальный фонд – детям». (Подробнее на www.enpf.kz).

ANNOUNCEMENT

 Investment income of pension assets for 5 months of 2024 exceeds last year’s figures

 Net investment income distributed to pension accounts of contributors and beneficiaries for 5 months of 2024 exceeded KZT631.3 bln. This is almost KZT138 bln (or 28%) more than the same period last year.

Let us recall that the total amount of pension assets (formed from compulsory pension contributions (CPC), compulsory occupational pension contributions (COPC) and voluntary pension contributions (VPC)) as of June 1, 2024 amounted to about KZT19.2 triln. At the same time, the net investment income accumulated since 2014 (after the merger of pension assets into the UAPF) exceeded KZT9 trln. Taking into account payments made, this amounts to more than 37% of pension assets.

The return on pension assets of the UAPF, formed at the expense of CPC, COPC, VPC for 5 months of 2024 under the management of the National Bank of the Republic of Kazakhstan amounted to 3.49%, over the last 12 months it amounted to 10.31%.

Investment income consists of income in the form of interest on financial instruments (on securities, deposits and other transactions), market and currency revaluation of financial instruments, income on assets under external management, etc. Diversification of the investment portfolio ensures the safety and sustainable return on pension savings.

Note that pension savings are long-term investments, and it is advisable to analyze the amount of investment income over a period of at least a year. If we take a longer-term investment period, then, for example, the investment return from the founding of the funded pension system in 1998 to June 1, 2024 on an accrual basis amounted to 848.42%, with inflation for the same period being 784.21%. Thus, investment returns in the long term exceed inflation.

In addition, Kazakhstan has a unique guarantee of the safety of mandatory types of pension contributions, taking into account the level of inflation. In cases of a decrease in return in a certain period of time, which affected the accumulated return of the contributor upon the onset of the right to payments, compensation for the difference is guaranteed by the state.

The return on pension assets of the UAPF, formed from employer compulsory pension contributions (ECPC), as of June 1, 2024 from the beginning of the year is 1.14%. Note that ECPC began to be transferred to notional pension accounts from January 1, 2024 and the total amount of savings amounted to KZT77.5 bln.

The entire system of investment management and accounting of pension assets is transparent: each contributor has the opportunity to see their investment income in their personal account on the enpf.kz website or in the mobile application.

Information on the investment management of pension assets of the UAPF and on the financial instruments in which the pension assets of the UAPF are placed is published on the official website of the UAPF (www.enpf.kz) in the section “Indicators/Investment activities”.

UAPF was founded on August 22, 2013 on the basis of GNPF APF JSC. The founder and shareholder of the UAPF is the Government of the Republic of Kazakhstan represented by the State Institution Committee of State Property and Privatization of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan. Trust management of UAPF pension assets is carried out by the National Bank of the Republic of Kazakhstan. In accordance with the pension legislation, the UAPF attracts compulsory pension contributions, employer’s compulsory pension contributions, compulsory occupational pension contributions, voluntary pension contributions, as well as carries out enrollment and accounting of voluntary pension contributions formed at the expense of the unclaimed amount of guaranteed compensation for the guaranteed deposit, transferred by the organization carrying out mandatory guarantee of deposits, in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan «On mandatory guarantee of deposits placed in second-tier banks of the Republic of Kazakhstan», ensures the implementation of pension benefits. The Fund also carries out accounting of target assets and target requirements, accounting and crediting of target savings (TS) to target savings accounts, payments of TS to their recipients in bank accounts, accounting for returns of TS in the manner determined by the Government of the Republic of Kazakhstan within the framework of the National Fund for Children program (More details at www.enpf.kz).

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Оқи отырыңыз

Current questions about UAPF

How can I transfer my pension savings to a trust?   By default, the trustee of pensio…