Басты бет Жаңалықтар АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
11.06.2024

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

Қызметтерді цифрландыру – "БЖЗҚ" АҚ қызметіндегі маңызды бағыт

Халық арасында жүргізілетін ақпараттық-түсіндіру жұмысы аясында 2024 жылдың 11 маусымында «БЖЗҚ» АҚ-ның барлық филиалдарында онлайн форматта «Цифрлық БЖЗҚ. Қордың электрондық қызметтеріндегі жаңашылдықтар» тақырыбында «Ашық есік күні» өткізілді. «БЖЗҚ» АҚ өз қызметтерін цифрландыруға көп көңіл бөліп, оны маңызды бағыттардың бірі деп санайды. Қазіргі кезде қызметтердің жалпы көлемінің 90% астамы цифрлық форматта көрсетілуде. Іс-шараға қатысушылар бұл жаңалықтың қалай жүзеге асырылып жатқанынан хабардар болып, цифрлық сервистердің жаңа мүмкіндіктері туралы білді.

Кездесу барысында Қор мамандары электрондық қызмет көрсету мүмкіндіктерін неғұрлым толық пайдалану үшін нені білу керектігін де баяндап берді. Шараға қатысушылар Қордың цифрландыру тұрғысынан қабылдаған шешімдерінің уақыт, күш және қаржыны үнемдеуге мүмкіндік беретінін және барынша ыңғайлы екенін атап өтті.

Бұдан басқа, БЖЗҚ қызметкерлері кездесуге келген салымшыларға жеке ақыл-кеңес беру жұмыстарын да өткізді. Оның барысында кездесуге арқау болған тақырып қана емес, жалпы Қазақстанның зейнетақы жүйесіне қатысты мәселелер де қозғалды.

Естеріңізге сала кетейік, салымшылар зейнетақы жүйесінің мәселелері бойынша мамандар беретін ақыл-кеңесті салымшылар БЖЗҚ филиалдарына өздері келіп немесе enpf.kz сайтынан,  түрлі мессенджерлер мен әлеуметтік желілерден онлайн режимінде де ала алады. Мұны қалай жасау керектігі туралы іс-шара барысында айтылды.

Онлайн кездесу үлкен қызығушылық тудырып, қатысушылардың пікірлері бойынша пайдалы және нәтижелі болды.

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, сондай-ақ «Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйым аударған кепілдік берілген депозит бойынша кепілдік берілген өтемнің талап етілмеген сомасы есебінен қалыптастырылған ерікті зейнетақы жарналарын есепке алып, оның есебін жүргізеді, зейнетақы төлемдерін жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Сондай-ақ Қор нысаналы активтер мен нысаналы талаптарды есепке алуды, нысаналы жинақтау шоттарына нысаналы жинақтарды (НЖ) есепке алу мен есептеуді, НЖ төлемдерін оларды алушының банк шоттарына есептеуді, «Ұлттық қор – балаларға» бағдарламасы шеңберінде Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен НЖ қайтарымдарын есепке алуды жүзеге асырады (толығырақ www.enpf.kz сайтында).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Цифровизация услуг – важное направление в деятельности ЕНПФ

         11 июня 2024 года в рамках информационно-разъяснительной работы среди населения во всех филиалах АО «ЕНПФ» в онлайн-формате прошел День открытых дверей на тему «Цифровой ЕНПФ. Новшества в электронных услугах Фонда». Как известно, в своей деятельности АО «ЕНПФ» уделяет большое внимание цифровизации своих услуг и считает это одним из важных направлений. На сегодняшний день более 90% от общего объема услуг оказывается в цифровом формате. Участники состоявшегося мероприятия смогли ознакомиться с тем как это происходит, а также узнали о новых возможностях цифровых сервисов.

В ходе встречи специалисты Фонда рассказали и о том, что необходимо знать для более полного использования возможностей электронного обслуживания. Участниками встречи было отмечено, что принимаемые Фондом решения в плане цифровизации позволяют сэкономить время, силы и финансы и являются максимально удобными.

Помимо этого, сотрудники ЕНПФ провели с желающими индивидуальные консультации, в ходе которых были затронуты вопросы не только по заданной теме, но и связанные с пенсионной системой Казахстана в целом.

Напоминаем, что консультацию по вопросам пенсионной системы вкладчики всегда могут получить как в филиалах ЕНПФ, так и в режиме онлайн: на сайте enpf.kz, в мессенджерах и социальных сетях. О том, как это сделать, также было рассказано на мероприятии.

Онлайн-встреча вызвала большой интерес и по отзывам участников была полезной и продуктивной.

 ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, а также зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан», обеспечивает осуществление пенсионных выплат. Также Фонд осуществляет учет целевых активов и целевых требований, учет и зачисление целевых накоплений (ЦН) на целевые накопительные счета, выплат ЦН их получателю на банковские счета, учет возвратов ЦН в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан в рамках программы «Национальный фонд – детям». (Подробнее на www.enpf.kz).

ANNOUNCEMENT

Digitalization of services is an important direction in the activities of UAPF.

 

On June 11, 2024, as part of the informational and explanatory work among the population, an Open Day on the topic «Digital UAPF. Innovations in the Fund’s electronic services» took place in all branches of «UAPF» JSC in an online format. As it is known, «UAPF» JSC pays great attention to the digitalization of its services and considers it one of the important directions in its activities. As of today, more than 90% of the total volume of services are provided in digital format. Participants of the event had the opportunity to familiarize themselves with how this process works and also learned about the new possibilities of digital services.

During the meeting, the Fund’s specialists also discussed what is necessary to know for the fuller utilization of electronic services. Participants noted that the decisions made by the Fund in terms of digitalization allow for saving time, effort, and finances, and are as convenient as possible.

In addition, UAPF employees conducted individual consultations with those interested, during which questions were raised not only on the specified topic but also related to the pension system of Kazakhstan as a whole.

We would like to remind you that depositors can always receive consultations on pension system issues both at UAPF branches and online: on the enpf.kz website, in messengers, and social networks. The process of obtaining such consultations was also explained at the event.

The online meeting generated great interest and, according to participants’ feedback, was useful and productive.

 UAPF was founded on August 22, 2013 on the basis of GNPF APF JSC. The founder and shareholder of the UAPF is the Government of the Republic of Kazakhstan represented by the State Institution Committee of State Property and Privatization of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan. Trust management of UAPF pension assets is carried out by the National Bank of the Republic of Kazakhstan. In accordance with the pension legislation, the UAPF attracts compulsory pension contributions, employer’s compulsory pension contributions, compulsory occupational pension contributions, voluntary pension contributions, as well as carries out enrollment and accounting of voluntary pension contributions formed at the expense of the unclaimed amount of guaranteed compensation for the guaranteed deposit, transferred by the organization carrying out mandatory guarantee of deposits, in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan «On mandatory guarantee of deposits placed in second-tier banks of the Republic of Kazakhstan», ensures the implementation of pension benefits. The Fund also carries out accounting of target assets and target requirements, accounting and crediting of target savings (TS) to target savings accounts, payments of TS to their recipients in bank accounts, accounting for returns of TS in the manner determined by the Government of the Republic of Kazakhstan within the framework of the National Fund for Children program (More details at www.enpf.kz).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Оқи отырыңыз

Current questions about UAPF

How can I transfer my pension savings to a trust?   By default, the trustee of pensio…