Басты бет Жаңалықтар АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА 2024 жылдың 15 наурызында «БЖЗҚ»АҚ-да » Ашық есік күні » өтті
15.03.2024

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА 2024 жылдың 15 наурызында «БЖЗҚ»АҚ-да » Ашық есік күні » өтті

Бұл іс-шара дәстүрге айналды және халық арасында ақпараттық-түсіндіру жұмыстары аясында өткізілді. Бұл жолы басты күн тәртібіндегі мәселе "Зейнетақы заңнамасындағы жаңашылдық: ЖМЗЖ" тақырыбы болды.

Қазақстанның зейнетақы жүйесі бірнеше деңгейден және төлем көздерінен тұрады: мемлекеттік бюджеттен базалық және ортақ бөліктер, жинақтаушы бөлік – БЖЗҚ-ға міндетті және ерікті жарналар есебінен түседі.

2024 жылғы 1 қаңтардан бастап  жинақтаушы зейнетақы жүйесінің (ЖЗЖ) жаңа құрамдауышын — жұмыс берушінің өз қаражаты есебінен жүзеге асыратын жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын (ЖМЗЖ) кезең-кезеңімен  енгізу басталды. Бұл зейнетақымен қамсыздандыру үшін жауапкершілікті мемлекет, жұмыс беруші және қызметкер арасында оңтайлы бөлуге мүмкіндік береді.

ЖМЗЖ енгізу тетігі «БЖЗҚ» АҚ ағымдағы жылдың 15 наурызында өткізген «Ашық есік күні» шарасының негізгі тақырыбына айналды. Іс-шараны ұйымдастырушылар қатысушыларға жаңа құрамдауыштың мақсаты туралы айтып берді. Мысалы, бұл 1975 жылы және одан кейін туылған, 1998 жылға дейін жұмыс істемеген және бұдан былай ортақ зейнетақыны алмайтын қазақстандықтардың жаңа ұрпағын қолдауға бағытталған. Оларды зейнетақымен қамсыздандыру мемлекеттің базалық зейнетақысынан және жұмыс берушілердің жарналарынан қалыптастырылған зейнетақы жинақтарынан төленетін төлемдерден құралатын болады. Кездесуге қатысқан жұмыс берушілерге қызметкерлер үшін қосымша төлемнің бір мезетте  емес, біртіндеп енгізілетіні де түсіндірілді: қызметкердің табысының бір жарым пайызынан 2028 жылға қарай 5 пайызға дейін. Бұл олардың жүктемесін азайту және бизнесті өз бюджетінен міндетті зейнетақы жарналарын төлеуге дайындау үшін жасалған.

Сондай-ақ, кездесу барысында » БЖЗҚ «АҚ мамандары жаңашылдықты енгізу шарттарын түсіндіріп қана қоймай, жұмыс берушілерге ЖМЗЖ-ны қалай  төлеу керектігін, ал азаматтарға оларды қалай бақылау керектігін айтып қана қоймай, қатысушылардың және БАҚ өкілдерінің Қазақстанның зейнетақы жүйесіне қатысты басқа да сұрақтарына тұщымды жауап берді.

«Ашық есік күні» шарасына қатысушылардың пікірінше, кездесу қызу пікірталас және жоғары ұйымдастырушылық деңгейінде өтті. «БЖЗҚ» АҚ мамандары өз кезегінде Қазақстанның жинақтаушы зейнетақы жүйесіндегі өзгерістердің барлық мәселелерін түсінікті және қолжетімді түрде түсіндіріп берді.

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан Республикасының Президенті басшылық ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында).

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

  15 марта 2024 года состоялся «День открытых дверей» в АО «ЕНПФ»

 Данное мероприятие стало уже традиционным и проводилось в рамках информационно-разъяснительной работы среди населения. Главной повесткой дня на этот раз стала тема – «Новое в пенсионном законодательстве: ОПВР».

Пенсионная система Казахстана состоит из нескольких уровней и источников выплат: из государственного бюджета поступает базовая и солидарная части, накопительная – за счёт обязательных и добровольных взносов в ЕНПФ.

С 1 января 2024 года началось поэтапное введение нового компонента накопительной пенсионной системы (НПС) — обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), которые осуществляются за счет собственных средств работодателя. Это позволит оптимально распределить ответственность за пенсионное обеспечение между государством, работодателем и работником.

Именно механизм введения ОПВР стал основной темой «Дня открытых дверей», проведенного АО «ЕНПФ» 15 марта текущего года. Организаторы мероприятия рассказали участникам о целях нововведения. Например, о том, что это направлено на поддержку поколения казахстанцев, родившихся в 1975 году и позднее, которые не работали до 1998 года и уже не будут получать солидарную пенсию. Их пенсионное обеспечение будет складываться из базовой пенсии от государства и выплат из пенсионных накоплений, сформированных в том числе из взносов работодателей. Участвовавшим во встрече работодателям было разъяснено, что дополнительный платеж за работников вводится не единовременно, а постепенно: начиная с полутора процентов от дохода работника до 5 процентов к 2028 году. Сделано это для того, чтобы снизить на них нагрузку и подготовить бизнес к оплате обязательных пенсионных взносов из своего бюджета.

Также в ходе встречи специалисты АО «ЕНПФ» не только разъяснили условия внедрения новшества, рассказали, как работодателям оплачивать ОПВР, а гражданам их контролировать, но и ответили на другие вопросы участников и представителей СМИ, связанные с пенсионной системой Казахстана.

По мнению участников «Дня открытых дверей», встреча прошла на высоком организационном уровне с оживленными дискуссиями, и специалисты АО «ЕНПФ» в понятной и доступной форме объяснили все нюансы изменения в накопительной пенсионной системе Казахстана.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом.

В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz).

 

ANNOUNCEMENT

  On March 15, 2024, an Open Door Day was held at UAPF JSC

 This event has already become traditional and was carried out as part of outreach work among the population. The main agenda this time was the topic New in pension legislation: ECPC.

 The pension system of Kazakhstan consists of several levels and sources of benefits: the basic and PAYG parts come from the state budget, the funded part comes from mandatory and voluntary contributions to the Unified Accumulative Pension Fund.

From January 1, 2024 the phased introduction of a new component of the funded (accumulative) pension system (APS) began – employer’s compulsory pension contributions (ECPC), which are paid at the expense of the employer’s own funds. This will allow for optimal distribution of responsibility for pension provision between the state, employer and employee.

It was the mechanism for introducing the ECPC that became the main topic of the Open Doors Day held by UAPF JSC on March 15 of this year. The organizers of the event told the participants about the goals of the innovation. For example, that this is aimed at supporting the generation of Kazakhstanis born in 1975 and later, who did not work until 1998 and will no longer receive a joint pension. Their pension provision will consist of a basic pension from the state and payments from pension savings, including contributions from employers. It was explained to the employers participating in the meeting that the additional payment for employees is not introduced at once, but gradually: starting from one and a half percent of the employee’s income up to 5 percent by 2028. This was done in order to reduce the burden on them and prepare the business to pay compulsory pension contributions from its budget.

Also, during the meeting, specialists from UAPF JSC not only explained the conditions for introducing the innovation, told how employers can pay for the ECPC and how citizens can control them, but also answered other questions from participants and media representatives related to the pension system of Kazakhstan.

According to the participants of the Open Doors Day, the meeting was held at a high organizational level with lively discussions, and specialists from UAPF JSC explained in a clear and accessible form all the nuances of changes in the funded pension system of Kazakhstan.

 The UAPF was established on August 22, 2013 on the basis of GNPF APF JSC. The UAPF founder and shareholder is the Government of the Republic of Kazakhstan represented by the State Institution “Committee of State Property and Privatization” of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan. UAPF pension assets are managed by the National Bank of the Republic of Kazakhstan. From January 1, 2016, the functions for developing proposals to improve the management of pension assets were transferred to the National Fund Management Council. In accordance with the pension legislation, the UAPF attracts compulsory pension contributions, compulsory occupational pension contributions, voluntary pension contributions, pension benefits, individual accounting of pension accumulations and benefits, provides the contributor (beneficiary) with information on the status of his pension accumulations (for more information visit www.enpf.kz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Оқи отырыңыз

Алматы облысының «109» бірыңғай байланыс орталығына 3 мыңнан аса өтініш түскен

  Алмагуль Булатовна айтуынша, орталыққа тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және қаланы…