Басты бет Жаңалықтар АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
05.02.2024

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

Зейнетақы жинақтарының дербес жоспары: қалаған мөлшердегі зейнетақыны қалыптастырудың құралы ретінде

«БЖЗҚ» АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған Корпоративтік даму стратегиясын іске асыру шеңберінде, оның ішінде проактивті форматты енгізуді ескере отырып, зейнетақы қызметтерін одан әрі жетілдіру жөніндегі міндеттерді қоса алғанда, «БЖЗҚ» АҚ салымшыға көмек ретінде болашақ зейнетақыны жоспарлаудың жаңа құралы ­­- зейнетақы жинақтарының дербес жоспарын іске қосты.

Зейнетақы жинақтарының ағымдағы мөлшеріне және болашақ жарналарға сүйене отырып, зейнетақы төлемдерінің күтілетін мөлшері мен кестесін есептеуге болатын болжамды зейнетақы калькуляторынан айырмашылығы, дербес жоспар пайдаланушыға төмендегілерді өз бетінше іске асыруға мүмкіндік береді. Атап айтсақ:

— зейнетақы жинағының ағымдағы мөлшерін ескере отырып, зейнетақы төлемдерінің өзіңіз

қалаған сомасын негізге ала отырып, жарналардың талап етілетін мөлшерін есептеу

— жинақтаудың дербес жоспарының орындалуына мониторинг жүргізу (автоматтандырылған дербес хабарламалар жүйесі арқылы).

Болашақ жиынтық зейнетақыны бағалау есебі Қазақстанның көп деңгейлі зейнетақы жүйесі шеңберіндегі зейнетақының мынадай құрамдауыштарын қамтиды:

  1. Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен зейнетақы (базалық зейнетақы және ортақ (еңбек) зейнетақысы).
  2. БЖЗҚ-дан берілетін зейнетақы:

— Қызметкерлердің табыстарынан БЖЗҚ-ға төленетін 10% міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ);

—  Жұмыс берушінің БЖЗҚ-ға зиянды еңбек жағдайларында еңбек ететін қызметкерлердің пайдасына аударатын 5% міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ).

  1. Қызметкер де, оның жұмыс берушісі де аудара алатын ерікті зейнетақы жарналары (ЕЗЖ) есебінен БЖЗҚ-дан берілетін зейнетақы.

            Болашақ зейнетақыны жоспарлау қызметі БЖЗҚ сайтындағы Жеке кабинетте қолжетімді. Оған кірген кезде пайдаланушы осы қызметті пайдалану мүмкіндігі туралы біржолғы хабарлама алады. Қызмет түрі және оны қалай пайдалануға болатындығы туралы толық ақпаратпен Сіз  экранның жоғарғы жағында орналасқан зейнетақы жинақтарының дербес жоспарын пайдаланушыға арналған жадынамадан таныса аласыз.

Салымшы өзінің зейнетақы жоспарының орындалу үрдісін бақылай алады. Нақтырақ атасақ, МЗЖ, МКЗЖ және ЕЗЖ түсімдерін, сондай-ақ, жоспарды іске асыру үшін уақытылы шаралар қабылдау үшін айлар мен жылдар бойынша пайыздық және ақшалай мәндегі жоспардың орындалу мәртебесін қадағалай алады. Мысалы, ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтарының жетіспейтін сомасын толықтыру.

Қажет болса, салымшы кез-келген уақытта дербес жоспарының кіріс өлшемдерін өзгерте алады. Мысалы, зейнетақының өзі қалаған мөлшерін басқаша көрсетіп, жаңа жоспарын құра алады.

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан Республикасының Президенті басшылық ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 Персональный план пенсионных накоплений

как инструмент формирования желаемой пенсии

В рамках реализации Корпоративной стратегии развития АО «ЕНПФ» на 2022-2026 годы, включающей в том числе задачи по дальнейшему совершенствованию пенсионных услуг с учетом внедрения проактивного формата, АО «ЕНПФ» в помощь вкладчику запускает новый инструмент планирования будущей пенсии – персональный план пенсионных накоплений.

 В отличие от прогнозного пенсионного калькулятора, с помощью которого можно рассчитать ожидаемый размер и график пенсионных выплат, исходя из текущего объема пенсионных накоплений и будущих взносов, персональный план позволяет пользователю самостоятельно:

— рассчитать требуемый размер взносов, исходя из желаемой суммы пенсионных

выплат с учетом текущего объема пенсионных накоплений,

— проводить мониторинг исполнения персонального плана накоплений (через систему

автоматизированных персональных уведомлений).

Оценочный расчет будущей совокупной пенсии включает в себя следующие компоненты пенсии в рамках многоуровневой пенсионной системы Казахстана:

  1. Пенсия за счет средств государственного бюджета (базовая пенсия и солидарная (трудовая) пенсия).
  2. Пенсия из ЕНПФ за счет:

— 10% обязательных пенсионных взносов (ОПВ), уплачиваемых из доходов работников в ЕНПФ.

— 5% обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), перечисляемых работодателем в ЕНПФ в пользу работников, занятых на работах с вредными условиями труда.

  1. Пенсия из ЕНПФ за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ), которые может перечислять как работник, так и его работодатель.

Сервис планирования будущей пенсии доступен в личном кабинете на сайте ЕНПФ, при входе в который пользователь получит разовое уведомление о возможности воспользоваться данной услугой. С более подробной информацией о сервисе и том, как им пользоваться, Вы можете ознакомиться в памятке для пользователя персонального плана пенсионных накоплений, расположенной в верхней части экрана, при входе в данный сервис.

Вкладчик может контролировать процесс исполнения своего пенсионного плана, то есть отслеживать поступление ОПВ, ОППВ и ДПВ, а также статус исполнения плана в процентном и денежном выражении по месяцам и годам, чтобы своевременно предпринять меры для реализации плана, например, пополнить недостающую сумму пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов.

При необходимости вкладчик в любое время может изменить входные параметры персонального плана, например, указать другую сумму желаемой пенсии и создать новый план.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz)

ANNOUNCEMENT

 Personal pension savings plan as a tool for creating the desired pension

As part of the implementation of the Corporate Development Strategy of UAPF JSC for 2022-2026, which includes, among other things, tasks for further improvement of pension services taking into account the introduction of a proactive format, UAPF JSC, to help the contributor, is launching a new tool for planning a future pension — a personal pension savings plan.

Unlike the forecast pension calculator, which can be used to calculate the expected size and schedule of pension payments based on the current volume of pension savings and future contributions, a personal plan allows the user to independently:

— calculate the required amount of contributions based on the desired amount of pension benefits, taking into account the current volume of pension savings,

— monitor the execution of the personal savings plan (through a system of automated personal notifications).

The estimated calculation of the future total pension includes the following pension components within the framework of the multi-level pension system of Kazakhstan:

  1. Pension from the state budget (basic pension and joint (labor) pension).
  2. Pension from the UAPF due to:

— 10% of compulsory pension contributions (CPC), paid from the income of employees to the UAPF.

— 5% of compulsory occupational pension contributions (COPC), transferred by the employer to the UAPF in favor of workers employed in jobs with hazardous working conditions.

  1. Pension from the UAPF at the expense of voluntary pension contributions (VPC), which can be transferred by both the employee and his employer.

The service for planning a future pension is available in your personal account on the UAPF website, upon entering which the user will receive a one-time notification about the opportunity to use this service. You can find more detailed information about the service and how to use it in the user manual for the personal pension savings plan, located at the top of the screen when logging into this service.

The contributor can control the process of execution of his pension plan, that is, track the receipt of CPC, COPC and VPC, as well as the status of plan execution in percentage and monetary terms by month and year, in order to timely take measures to implement the plan, for example, to replenish the missing amount of pension savings for voluntary pension contributions account.

If necessary, the contributor can change the input parameters of the personal plan at any time, for example, indicate a different amount of the desired pension and create a new plan.

The UAPF was established on August 22, 2013 on the basis of GNPF APF JSC. The UAPF founder and shareholder is the Government of the Republic of Kazakhstan represented by the State Institution “Committee of State Property and Privatization” of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan. UAPF pension assets are managed by the National Bank of the Republic of Kazakhstan. From January 1, 2016, the functions for developing proposals to improve the management of pension assets were transferred to the National Fund Management Council. In accordance with the pension legislation, the UAPF attracts compulsory pension contributions, compulsory occupational pension contributions, voluntary pension contributions, pension benefits, individual accounting of pension accumulations and benefits, provides the contributor (beneficiary) with information on the status of his pension accumulations (for more information visit www.enpf.kz)

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Оқи отырыңыз

«КЕДЕРГІСІЗ КЕЛЕШЕК» ПАРТИЯЛЫҚ ЖОБАСЫ АЯСЫНДА БОС ЖҰМЫС ОРЫНДАР ЖӘРМЕҢКЕСІ

✅Аудандық партия филиалы және “Кербұлақ ауданы Мансап орталығы” филиалының ұйымдастыруымен…