Басты бет Жаңалықтар БЖЗҚ салымшыларының (алушыларының) дербес деректерін жинау және өңдеу үшін келісімдері неліктен қажет?
16.11.2023

БЖЗҚ салымшыларының (алушыларының) дербес деректерін жинау және өңдеу үшін келісімдері неліктен қажет?

Қазіргі кезде көптеген қызмет түрлерін алған кезде мемлекеттік және қаржылық құрылымдар пайдаланушының дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісімін сұрайды. Салымшы (алушы) enpf.kz сайтындағы немесе БЖЗҚ ұялы қосымшасында Жеке кабинетіне кірген кезде БЖЗҚ осындай келісім беру туралы неге бір рет сұраныс жасайтынын біліп жүрейік.

БЖЗҚ өз қызметін жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, оның ішінде 2013 жылғы 21 мамырдағы N 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын сақтауға міндетті.

Заңға сәйкес меншік иесі және (немесе) оператор, сондай-ақ, үшінші тұлға дербес деректерді жинау мен өңдеуді уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен субъектінің немесе оның заңды өкілінің келісімімен ғана жүзеге асырады. Заңның 7-бабының 5-тармағында және 9-бабында (7-бабының 1-тармағы) көзделген жағдайлар бұған жатпайды. Атап айтсақ, егер ақпаратты жариялау Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген, дербес деректерді жинау және өңдеу әкімшілік құқық бұзушылық, атқарушылық іс жүргізу туралы істерді қозғап, қарайтын құқық қорғау органдарының, соттардың және өзге де уәкілетті мемлекеттік органдардың қызметін жүзеге асыру үшін қажет болса, сондай-ақ, мемлекеттік органдар дербес деректерді міндетті түрде иесіздендіру шартымен статистикалық мақсаттар үшін пайдаланған кезде, Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарды іске асыру және Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де жағдайлар.

Дербес деректер туралы заңның 1-бабына сәйкес «Дербес деректерді өңдеу» ұғымы дербес ақпаратты жинауға, сақтауға, өзгертуге, толықтыруға, пайдалануға бағытталған әрекеттерді білдіреді. Бұл әрекеттерді БЖЗҚ қолда бар дербес деректерді қорғау және құпиялылық қағидаттарына сәйкес жүзеге асырады.

Сонымен бірге жекелеген зейнетақы қызметтерін ұсыну БЖЗҚ ақпараттық жүйесінде сақталатын мәліметтер негізінде ғана жүзеге асырылып қоймай, мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелеріне жүгінуді, мемлекеттік органдар және (немесе) мемлекеттік заңды тұлғалар жататын үшінші тұлғалардың ақпараттық жүйелерімен (дерекқорларымен) ақпарат алмасуды талап етеді. Мысалы, өтініш білдірген адамның жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері осындай ақпарат алмасудың арқасында БЖЗҚ ақпараттық жүйесіндегі өзектілігін жоғалтқан емес. Мемлекеттік құрылымдармен өзара іс-қимылдың және ақпарат алмасудың арқасында БЖЗҚ зейнетақы қызметтерін көрсету кезінде өтініш білдірген адамнан құжаттардың көшірмелерін және (немесе) қосымша ақпараттарды талап етпейді. Әрине, ол үшін, қажетті деректер мемлекеттік органдардың және (немесе) мемлекеттік заңды тұлғалардың ақпараттық жүйелерінде болуы тиіс. Бір сөзбен айтқанда, БЖЗҚ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін жедел және тиімді қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді, алаяқтық деректерінің орын алуына жол бермейді.

Сіздің деректеріңіз жеке немесе басқа заңды тұлғаларға берілмейтінін де ерекше атап өткіміз келеді.

 

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан Республикасының Президенті басшылық ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында).

Почему необходимо согласие вкладчиков (получателей) ЕНПФ

на сбор и обработку персональных данных

Сегодня при получении многих видов услуг государственные и финансовые структуры запрашивают согласие пользователя на сбор и обработку персональных данных. Давайте разберемся, почему такое согласие однократно запрашивает ЕНПФ при входе вкладчика (получателя) в личный кабинет на сайте enpf.kz или в мобильном приложении ЕНПФ.

ЕНПФ при осуществлении своей деятельности обязан соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» от 21 мая 2013 года N 94-V.

В соответствии с Законом сбор и обработка персональных данных осуществляется собственником и (или) оператором, а также третьим лицом только с согласия субъекта или его законного представителя в порядке, определяемом уполномоченным органом. Исключение составляют случаи, предусмотренные пунктом 5 статьи 7 и статьей 9 (пункт 1 статьи 7) Закона, например, если публикация информации предусмотрена законами Республики Казахстан,  сбор и обработка персональных данных необходима для осуществления деятельности правоохранительных органов, судов и иных уполномоченных государственных органов, которые возбуждают и рассматривают дела об административных правонарушениях, исполнительного производства, использования государственными органами персональных данных для статистических целей с обязательным условием их обезличивания, реализации международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, и иные случаи, установленные законами Республики Казахстан.

Согласно статье 1 Закона о персональных данных понятие «обработка персональных данных» означает действия, направленные в том числе на накопление, хранение, изменение, дополнение, использование персональной информации. Эти действия осуществляются ЕНПФ в соответствии с принципами защиты и конфиденциальности имеющихся персональных данных.

В тоже время предоставление отдельных пенсионных услуг не только осуществляется на основании сведений, хранящихся в информационной системе ЕНПФ, но и требует обращения в информационные системы государственных органов, обмен информацией с информационными системами (базами данных) третьих лиц, к которым относятся государственные органы и (или) государственные юридические лица. К примеру, реквизиты документа, удостоверяющего личность обратившегося лица, актуальны в информационной системе ЕНПФ, благодаря такому обмену. Благодаря взаимодействию с государственными структурами и обмену информацией ЕНПФ при оказании пенсионных услуг не истребует от обратившегося лица копии документов и (или) информации в случае их наличия в информационных системах государственных органов и (или) государственных юридических лиц, то есть ЕНПФ обеспечивает оперативное и эффективное обслуживание, соответствующее требованиям законодательства Республики Казахстан, исключает факты мошенничества.

Подчеркнем, что Ваши данные НЕ передаются частным либо прочим юридическим лицам.

 

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz)

 

Why is the consent of UAPF contributors (beneficiaries) required for

 the collection and processing of personal data?

 

Today, when receiving many types of services, government and financial institutions request the user’s consent to collect and process personal data. Let’s figure out why the UAPF requests such consent once when the contributor (beneficiary) logs into his personal account on the enpf.kz website or in the UAPF mobile application.

When carrying out its activities, the UAPF is obliged to comply with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan, including the Law of the Republic of Kazakhstan On Personal Data and Their Protection dated May 21, 2013 N 94-V.

In accordance with the Law, the collection and processing of personal data is carried out by the owner and (or) operator, as well as a third party only with the consent of the subject or his legal representative in the manner determined by the authorized body. The exception is the cases provided for in paragraph 5 of Article 7 and Article 9 (Clause 1 of Article 7) of the Law, for example, if the publication of information is provided for by the laws of the Republic of Kazakhstan, the collection and processing of personal data is necessary for the activities of law enforcement agencies, courts and other authorized government bodies that initiate and consider cases of administrative offenses, enforcement proceedings, use by state bodies of personal data for statistical purposes with the obligatory condition of their depersonalization, implementation of international treaties ratified by the Republic of Kazakhstan, and other cases established by the laws of the Republic of Kazakhstan.

According to Article 1 of the Law on Personal Data, the concept of “processing of personal data” means actions aimed, inter alia, at the accumulation, storage, modification, addition, and use of personal information. These actions are carried out by the UAPF in accordance with the principles of protection and confidentiality of existing personal data.

At the same time, the provision of certain pension services is not only carried out on the basis of information stored in the UAPF information system, but also requires contacting the information systems of government bodies, exchanging information with information systems (databases) of third parties, which include government bodies and (or) state legal entities. For example, the details of the identity document of the applicant are relevant in the UAPF information system, thanks to such an exchange. Thanks to interaction with government agencies and the exchange of information, the UAPF, when providing pension services, does not require copies of documents and (or) information from the applicant if they are available in the information systems of government bodies and (or) state legal entities, that is, the UAPF provides prompt and effective service, which meets the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan, excludes facts of fraud.

We emphasize that your data is NOT transferred to private or other legal entities.

 

The UAPF was established on August 22, 2013 on the basis of GNPF APF JSC. The UAPF founder and shareholder is the Government of the Republic of Kazakhstan represented by the State Institution “Committee of State Property and Privatization” of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan. UAPF pension assets are managed by the National Bank of the Republic of Kazakhstan. From January 1, 2016, the functions for developing proposals to improve the management of pension assets were transferred to the National Fund Management Council. In accordance with the pension legislation, the UAPF attracts compulsory pension contributions, compulsory occupational pension contributions, voluntary pension contributions, pension benefits, individual accounting of pension accumulations and benefits, provides the contributor (beneficiary) with information on the status of his pension accumulations (for more information visit www.enpf.kz)

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Оқи отырыңыз

Күзде адам папилломавирусына қарсы вакцинация басталады

«Еліміздегі жыл сайын осы жатыр мойны обырының жаңа жағдай тіркеліп отырады. Дүниежүзі бой…