Басты бет Жаңалықтар Зейнетақыактивтерінің құрамындағы таза инвестициялық кіріс ұлғаюда
11.08.2022

Зейнетақыактивтерінің құрамындағы таза инвестициялық кіріс ұлғаюда

2022 жылдың 1 шілдесіндегіжағдайбойыншаБірыңғайжинақтаушызейнетақықорысалымшыларыныңзейнетақыжинақтарышамамен13,4 трлн теңгеніқұрады. Жинақтаушызейнетақыжүйесіжұмысістейбастағаннан, яғни 1998 жылданбергіинвестициялықтабыссомасы7,2 трлн теңгеден асты. Бұлретте 2014 жылданбастап, БЖЗҚ-да барлықзейнетақыактивтерінбіріктірудіаяқтаукезеңіндеалынғанинвестициялықкірісшамамен6,4 трлн теңгеге жетті.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

 

2022 жылыгеосаясижағдайдыңнашарлауыаясындақаржынарықтарында дажалпытұрақсыздықсипаталды. Осы кезең басталғаннан берізейнетақыактивтерініңкірістіліккөрсеткіштерініңинфляцияныңөсуі және қаржықұралдарыннарықтық және валюталыққайтабағалауғабайланыстыоң да, теріс те  құбылмалылығыбайқалуда.

Дегенмен, құралдар, салалар және валюталарбойыншапортфельдіәртараптандыруесебіненбиылғы жылдың маусымында,өткенайлардағы көрсеткіштердіңуақытшатөмендеуінжапқаноңинвестициялықтабысорын алды. Жарты жылдыңқорытындысыбойыншасалымшылар мен алушылардыңшоттарына 338 млрд теңгеденастаминвестициялықтабыстүсті. Зейнетақыактивтерібойынша ҚР ҰлттықБанкіменқамтамасызетілгенсоңғы 12 айдағы(2021 жылдыңшілдесінен 2022 жылдыңмаусымынадейін) жылдық табыстылық 7,33% құрады.

Естеріңізге сала кетейік, зейнетақыжинақтары-бұлұзақмерзімдіинвестициялар және инвестициялықтабыстыңмөлшерінкемінде 1 (бір) жылкезеңүшінталдауорынды. Қысқамерзімдідеректер (аптасайынғы, ай сайынғы және т.б.) – көрсетілімболыптабылмайды, себебі,ол нарықтыңқұбылмалы өзгерістерінебайланысты.

Жинақтаушы зейнетақы жүйесі құрылған күннен бастап (1998 жыл) инвестициялық табыстылық 2022 жылдың 1 шілдесіне дейін өсу қорытындысымен 700,42% құраса, бүкіл кезеңдегі инфляция 614,68% болды.Осылайша, 2022 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша жинақтаушы зейнетақы жүйесі қолданысқа енгізілген кезеңде зейнетақы активтерінің нақты (яғни, инфляциядан асатын) табыстылығы 85,74% көрсетті.

Атап кететін жәйт, қаржы нарықтарының тұрақсыздығы ұзақ мерзімді және нақты табыстылық төлемдерге құқық алған кездегі инфляциядан төмен болса да, мемлекет алушыларға БЖЗҚ-дағы міндетті зейнетақы жарналарының (МЗЖ) және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының (МКЗЖ) инфляция деңгейін ескере отырып, іс жүзінде енгізілген қаражат мөлшерінде сақталуына кепілдік береді.

Инвестициялық басқарудың және зейнетақы активтерін есепке алудың барлық жүйесі ашық болып табылады: әрбір салымшы өзінің инвестициялық табысын enpf.kz сайтындағы Жеке кабинетте немесе мобильді қосымшада көру мүмкіндігіне ие.

БЖЗҚ зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі және БЖЗҚ зейнетақы активтері орналастырылған қаржы құралдары туралы ақпарат БЖЗҚ ресми сайтындағы

( www.enpf.kz) «Көрсеткіштер/Инвестициялық қызмет» бөлімінде жарияланады.

 

Тақырыпбойыншабейнематериал-сілтемебойынша.

 

 

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Сумма чистого инвестиционного дохода в составе

пенсионных активов увеличивается

 

На 1 июля 2022 года пенсионные накоплениявкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда составили порядка13,4 трлн тенге. Сумма инвестиционного дохода с начала функционирования накопительной пенсионной системы, то есть с 1998 года, превышает 7,2 трлн тенге. При этом инвестиционный доход, полученный с 2014 года, периода окончания объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ, составляет порядка 6,4 трлн тенге.

2022 год характеризуется общей нестабильностью на финансовых рынках на фоне ухудшения геополитической ситуации. С начала периода наблюдается рост инфляции и волатильность показателей доходности пенсионных активов, зависящей от рыночной и валютной переоценки финансовых инструментов и демонстрирующей как положительные, так и отрицательные показатели.

Тем не менее, за счет диверсификации портфеля по инструментам, отраслям и валютам, в течение июня был заработан положительный инвестиционный доход, перекрывший временное снижение прошлых месяцев. По итогам полугодия на счета вкладчиков и получателей поступил инвестиционный доход в размере более 338 млрд тенге. Доходность за последние 12 месяцевпо пенсионным активам, обеспеченная Национальным Банком РК (с июля 2021 года по июнь 2022 года), составила 7,33%.

Напомним, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее 1 (одного) года. Краткосрочные данные (еженедельные, ежемесячные и т.д.) – не являются показательными, т.к. зависят от постоянных изменений рыночной конъюнктуры.

Инвестиционная доходность со дня основания накопительной пенсионной системы (1998 год) на 1 июля 2022 года с нарастающим итогом составила 700,42%при инфляции за весь период 614,68%. Таким образом, реальная (т.е. превышающая инфляцию) доходность пенсионных активов за период с начала действия накопительной пенсионной системы на 1 июля 2022 года составила 85,74%.

Но даже если нестабильность финансовых рынков будет долгосрочной и реальная доходность будет ниже инфляции на момент получения права на выплаты, государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в ЕНПФ в размере фактически внесённых средств с учётом уровня инфляции.

Вся система инвестиционного управления и учета пенсионных активов является прозрачной: каждый вкладчик имеет возможность видеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении.

Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами ЕНПФ и о финансовых инструментах, в которые размещены пенсионные активы ЕНПФ, публикуется на официальном сайте ЕНПФ (www.enpf.kz) в разделе «Показатели/Инвестиционная деятельность».

 

Видеокомментарий по теме –поссылке.

 

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz).

 

ANNOUNCEMENT

The amount of net investment income in pension assets increases

 

As of July 1, 2022, the pension savings of contributors to the Unified Accumulative Pension Fund amounted to about KZT13.4 trillion. The amount of investment income since the beginning of the functioning of the accumulative pension system, that is, since 1998, has exceeded KZT7.2 trillion. At the same time, the investment income received since 2014, the end of the consolidation of all pension assets in the UAPF, is about KZT6.4 trillion.

2022 is characterized by general instability in the financial markets against the backdrop of a worsening geopolitical situation. Since the beginning of the period, there has been an increase in inflation and volatility in the indicators of return on pension assets, depending on the market and currency revaluation of financial instruments and demonstrating both positive and negative indicators

However, due to the diversification of the portfolio by instruments, industries and currencies, positive investment income was earned during June, which covered the temporary decline in previous months. According to the results of the first half of the year, investment income in the amount of more than KZT338 billion was received on the accounts of depositors and recipients. The return for the last 12 months on pension assets secured by the National Bank of the Republic of Kazakhstan (from July 2021 to June 2022) amounted to 7.33%.

Recall that pension savings are long-term investments and it is advisable to analyze the amount of investment income for a period of at least 1 (one) year. Short-term data (weekly, monthly, etc.) are not indicative, because subject to constant changes in market conditions.

The investment return from the day the accumulative pension system was founded (1998) as of July 1, 2022, on an accrual basis, amounted to 700.42%, with inflation for the entire period of 614.68%. Thus, the real (i.e., exceeding inflation) return on pension assets for the period from the start of the accumulative pension system as of July 1, 2022 amounted to 85.74%.

But even if the instability of the financial markets will be long-term and the real return will be lower than inflation at the time of obtaining the right to pensionbenefit payments, the state guarantees the recipients the safety of compulsory pension contributions (CPC) and compulsory occupational pension contributions (COPC) in the UAPF in the amount of actually contributed funds, taking into account inflation.

The entire system of investment management and accounting for pension assets is transparent: every contributor has the opportunity to see his/her investment income in his personal account on the enpf.kz website or in a mobile application.

Information on the investment management of UAPF pension assets and on financial instruments in which UAPF pension assets are placed is published on the UAPF official website (www.enpf.kz) in the “Indicators/Investment Activity” section.

 

Video commentary on the topic — link.

 

The UAPF was established on August 22, 2013 on the basis of GNPF APF JSC. The UAPF founder and shareholder is the Government of the Republic of Kazakhstan represented by the State Institution “Committee of State Property and Privatization” of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan. UAPF pension assets are managed by the National Bank of the Republic of Kazakhstan. From January 1, 2016, the functions for developing proposals to improve the management of pension assets were transferred to the National Fund Management Council. In accordance with the pension legislation, the UAPF attracts compulsory pension contributions, compulsory occupational pension contributions, voluntary pension contributions, pension benefits, individual accounting of pension accumulations and benefits, provides the contributor (beneficiary) with information on the status of his pension accumulations (for more information visit www.enpf.kz)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Оқи отырыңыз

Медициналық сақтандыру қоры Көксу ауданының тұрғындарымен кездесті

«Бүгінгі таңда ауданда соңғы 12 айда төлем жасамаған 5 369 адам, жарналар төлемеген 495 же…