Басты бет Жаңалықтар БЖЗҚ-дан ай сайынғы ең жоғары зейнетақы төлемінің мөлшері 707 мың теңгеден асты
19.07.2022

БЖЗҚ-дан ай сайынғы ең жоғары зейнетақы төлемінің мөлшері 707 мың теңгеден асты

2022 жылдың 1 маусымындағы жағдай бойынша, Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыларының шоттарында 12,8 трлн теңге зейнетақы жинақтары қалыптасты.

1 маусымдағы БЖЗҚ негізгі көрсеткіштері

Зейнетақы жинақтарының негізгі бөлігі міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ) есебінен 12,4 трлн теңгені құрады. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ) бойынша зейнетақы жинақтары 374,5 млрд теңге, ерікті зейнетақы жарналары (ЕЗЖ) бойынша зейнетақы жинақтарының жалпы көлемі шамамен 2,6 млрд теңге.

Айта кетерлік жәйт, кіріс ағындары, атап айтқанда, жарналар биыл көбейді. 2022 жылдың бес айында салымшылардың шоттарына шамамен 661,9 млрд теңге көлемінде зейнетақы жарналары түсті, бұл 2021 жылдың сәйкес кезеңіндегі көрсеткіштен 29% немесе 147,2 млрд теңгеге көп. Өсім жарналардың барлық түрі бойынша болғанын атап өту керек. Жарналардың жалпы көлемінің 95,1% БЖЗҚ-ға МЗЖ бойынша түсімдер құрайды – 629,3 млрд теңге (соңғы 12 айдағы өсім 28%), МКЗЖ бойынша 31,4 млрд теңге (өсім 37%) түссе, ЕЗЖ бойынша 1,2 млрд теңге (өсім 402%) аударылды.

2022 жылдың 1 маусымына қарай БЖЗҚ-дағы жеке зейнетақы шоттарының саны 11,9 млн бірлікке (өсім 2,7%) жетті. Шоттардың ең көп үлесі міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ) есебінен ашылды – 10 872 201 бірлік. Одан әрі МКЗЖ-нан қалыптасқан шоттар бір жылда 8,8% ұлғайып, 569 957 бірлік болса, БЖЗҚ-дағы ЕЗЖ есебінен қалыптасқан шоттар саны 6 еседен астам көбейіп, 299 809 бірлікке жетті. Айта кетерлік жәйт, ЕЗЖ бойынша елеулі өсім Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорынан (ҚДКБҚ) БЖЗҚ-ға салымшылардың жеке зейнетақы шоттарына (ЖЗШ) ерікті зейнетақы жарналарын (ЕЗЖ) есепке алу үшін кепілдік берілген өтемі талап етілмеген қаражаттың аударылғандығымен байланысты.

Жыл басынан бері БЖЗҚ өз салымшыларына 947,5 млрд теңге төледі. Оның басым бөлігін тұрғын үй жағдайын жақсарту және емдеу мақсаттарына арналған біржолғы зейнетақы төлемдері (БЗТ) құрады – 840,6 млрд теңге. Жасына байланысты төлемдер – 42,4 млрд теңге, мұрагерлік бойынша төлемдер – 28,6 млрд теңге, ҚР шегінен тыс ТТЖ кетуге байланысты төлемдер – 20,9 млрд теңге, сақтандыру ұйымдарына аударымдар шамамен 11,7 млрд теңге, жерлеуге арналған төлемдер – 2,3 млрд теңге және мүгедектік бойынша төлемдер – 1,0 млрд теңге.

Атап кету керек, БЖЗҚ-дан кесте бойынша ай сайынғы орташа төлем (зейнет жасына толуына байланысты) 29 360 теңге, ал ай сайынғы ең жоғары төлем 707 326 теңге болды.

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан Республикасының Президенті басшылық ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Максимальная ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ составляет свыше 707 тысяч тенге

Ключевые показатели ЕНПФ на 1 июня

На 1 июня 2022 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 12,8 трлн тенге.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,4 трлн тенге. Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 374,5 млрд тенге, сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила порядка 2,6 млрд тенге.

Входящие потоки, в частности, взносы в этом году продолжают увеличиваться. За пять месяцев 2022 года на счета вкладчиков поступили пенсионные взносы в общем объёме порядка 661,9 млрд тенге, что превысило показатель за аналогичный период 2021 года на 29% или на 147,2 млрд тенге. Надо отметить, что рост произошел по всем видам взносов. Из общего объёма взносов 95,1% составляют поступления в ЕНПФ по ОПВ – 629,3 млрд тенге (рост за последние 12 месяцев 28%), по ОППВ поступило 31,4 млрд тенге (рост 37%). 1,2 млрд тенге (рост 402%) было перечислено по ДПВ.

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 июня 2022 года также выросло за год и составило 11,9 млн единиц (рост 2,7%). Наибольшее количество счетов открыто по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) – 10 872 201 единицы. Количество счетов, сформированных за счёт ОППВ, увеличилось за год на 8,8% и составило 569 957 ед.. Наибольший рост ИПС наблюдался по учету ДПВ — их количество увеличилось более чем в 6 раз и достигло 299 809 ед. Отметим, значительный прирост по ДПВ связан с тем, что из Казахстанского Фонда Гарантирования Депозитов (КФГД) в ЕНПФ были переведены невостребованные суммы гарантийного возмещения по депозиторам для зачисления на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) для учета добровольных пенсионных взносов (ДПВ).

С начала года ЕНПФ выплатил 947,5 млрд тенге. Большую часть выплат составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение — 840,6 млрд тенге. Выплаты по возрасту составили 42,4 млрд тенге, выплаты по наследству — 28,6 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК — 20,9 млрд тенге, в страховые организации переведено порядка 11,7 млрд тенге, выплаты на погребение — 2,3 млрд тенге и выплаты по инвалидности — 1,0 млрд тенге.

Стоит отметить, что сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 29 360 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты 707 326 тенге.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz)

ANNOUNCEMENT

The maximum monthly pension payment from the UAPF is over 707 thousand tenge

Key indicators of UAPF as of June 1

As of June 1, 2022, pension savings in the amount of KZT12.8 trillion were formed on the accounts of contributors of the Unified Accumulative Pension Fund.

The main amount of pension savings was formed at the expense of compulsory pension contributions (CPC) and amounted to KZT12.4 trillion. The amount of pension savings on compulsory occupational pension contributions (COPC) amounted to KZT374.5 billion, the amount of pension savings on voluntary pension contributions (VPC) amounted to about KZT2.6 billion.

Incoming flows, in particular, contributions this year continue to increase. For five months of 2022, pension contributions in the total amount of about KZT661.9 billion were received on the accounts of contributors, which exceeded the figure for the same period in 2021 by 29% or KZT147.2 billion. It should be noted that the growth occurred in all types of contributions. Of the total contributions, 95.1% are receipts to the UAPF from the CPC — KZT629.3 billion (an increase of 28% over the past 12 months), KZT31.4 billion were received from the COPC (an increase of 37%), KZT1.2 billion (an increase of 402%) was transferred as VPC.

The number of individual pension saving accounts in the UAPF as of June 1, 2022 also increased over the year and amounted to 11.9 million units (an increase of 2.7%). The largest number of accounts opened for compulsory pension contributions (CPC) — 10,872,201 units. The number of accounts formed at the expense of the COPC increased over the year by 8.8% and amounted to 569,957 units. It should be noted that a significant increase in VPC is due to the fact that unclaimed amounts of guarantee compensation for depositors were transferred from the Kazakhstan Deposit Guarantee Fund (KDGF) to UAPF for crediting to individual pension accounts (IPA) to account for voluntary pension contributions (VPC).

Since the beginning of the year, UAPF has paid KZT947.5 billion. Most of the payments were lump-sum pension benefits (LSPB) for the improvement of housing conditions and medical treatment — KZT840.6 billion. Old age pension benefits amounted to KZT42.4 billion, inheritance payments — KZT28.6 billion, pension benefit payments in connection with leaving for permanent residence outside the Republic of Kazakhstan — KZT20.9 billion, about KZT11.7 billion were transferred to insurance organizations, payments for burial — KZT2.3 billion and disability benefit payments — KZT1.0 billion.

It should be noted that the amount of the average monthly benefit according to the schedule from the UAPF (in connection with reaching the retirement age) amounted to KZT29,360, and the maximum amount of the monthly pension benefit was KZT707,326.

The UAPF was established on August 22, 2013 on the basis of GNPF APF JSC. The UAPF founder and shareholder is the Government of the Republic of Kazakhstan represented by the State Institution “Committee of State Property and Privatization” of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan. UAPF pension assets are managed by the National Bank of the Republic of Kazakhstan. From January 1, 2016, the functions for developing proposals to improve the management of pension assets were transferred to the National Fund Management Council. In accordance with the pension legislation, the UAPF attracts compulsory pension contributions, compulsory occupational pension contributions, voluntary pension contributions, pension benefits, individual accounting of pension accumulations and benefits, provides the contributor (beneficiary) with information on the status of his pension accumulations (for more information visit www.enpf.kz)

Дереккөз: kerbulaq.kz

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Оқи отырыңыз

Халық заңгері

  2022 жылғы 16 қыркүйекте бір мезгілде Қазақстан Республикасының барлық қалаларында …