Басты бет Жаңалықтар «Барлық келелі мәселені бірге шешетін боламыз!»
15.06.2020

«Барлық келелі мәселені бірге шешетін боламыз!»


«Барлық келелі мәселені бірге шешетін боламыз!»

 

     С.Н. Кабимолдаева —   Алматы облысының              Білім саласында сапаны қамтамасыз ету 

  департаментінің басшысы

 

    2019 жылдың желтоқсан айында қабылданған «Педагог мәртебесі туралы» Заң (ары қарай-Заң) педагогтің мәртебесін айқындады және оның құқықтарын, әлеуметтік кепілдіктері мен шектеулерін, міндеттемелері мен жауапкершілігін белгіледі. Заңмен педагогтің құқықтық жағдайының сапалы жақсаруы, олардың әлеуметтік қорғауы кепілденді. 

    Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2019 жылғы педагогтердің Республикалық тамыз конференциясында білім және ғылым саласының дамуына еліміздің лайықты азаматтарын тәрбиелеуде білікті педагогтерге басты міндет артты. «Бәсекеге қабілеттілікті көтеру үшін педаготердің жоғары мәртебесіне сөз жүзінде қол жеткізуіміз керек». Президент Заңның 6 бабында көрсетілген педагогті оның кәсіби міндеттеріне байланысты емес жұмыс түрлеріне тартуға, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген есептілікті не ақпаратты ұсынуды талап етуге, заңнамларда көзделмеген тексерулер жүргізуге байланысты шараларға жеке тоқталып өтті.

    Білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті тек заңнама нормаларын бұзушылықтарды, оның ішінде педагогтердің кәсіби мінедеттерін атқару барысындағы құқықтарының сақталуына қатысты анықтап қана қоймай, өз ісіне салғырт қарайтын жұмыс берушілер мен басқа да кінәлі тұлғаларды әкімшілік жауапкершілікке тарта отырып, бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған нақты шараларды жүзеге асыру үшін құрылған.

Қазақстан Үкіметі мен бүкіл қоғам үшін маңыздылығына қарамастан, педагог мәртебесі туралы заңдылық талаптарын орындамау Алматы облысы үшін өзекті мәселе болып тұр. Департаментке педагогтер, ата-аналар, азаматтар тарапынан білім саласындағы бұзушылықтарға байланысты өтініштер келіп түсуі жалғасуда. Алматы облысының мұғалімдерінен жасырын түрде алынған сауалнама қорытындысы бойынша «Педагог мәртебесі туралы» Заңды бұзушылықтар орын алатыны дәлелденді. «Қашықтықтан оқыту барысында есеп алуды тоқтату туралы министрдің бұйрығы орындалады ма?» деген сауалға сұралған педагогтердің 45% «жоқ» деген жауап берген, «Мектеп әкімшілігі өз қаражытыңызға газетке жазылуға мәжбүрлей ме?» деген сұраққа 86% педагог «иә» деп жауап берген. 

Сонымен қатар, құзіретті органдарға өтініш түсіру арқылы бұзушылықтарды болдырмауға талпынған педагогтерге білім беру ұйымы басшылары қысым көрсетеді: «Басшылық туындаған мәселелер туралы чатқа жазбауды талап етеді ма?», «Басшылық сұрақтар бойынша оң жауап беруді талап етеді ма?» деген сұрақтарғаа 70% мұғалім «иә» деп жауап берген.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі А.Аймағамбетов Білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменттері алдына өз жұмыстарын бүгінгі коронавирус пандемиясы кезеңінде туындаған жаңа талаптарға сәйкес қалыптастыру туралы міндет қойды: «Бүгінгі күні азаматтардың барлық сындарлы сауалдарына жедел әрі тиімді әрекет ету маңызды». 

Алматы облысының Білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті білім беру ұйымдарында қашықтықтан оқыту ұйымдастырылған кезеңнен бері білім саласына қатысты түскен сұрақтарға шұғыл жауап беру алгоритмін құрды. Біз күнделікті сайттарға, әлеуметтік желілерге, телефон арқылы және call-орталықтарына Алматы облысындағы білім саласына қатысты түскен ақпараттарды анықтаймыз.  Келеңсіз деректер және бұзушылықтар жергілікті атқарушы және мемлекеттік органдардың қатысуымен шұғыл түрде қарастырылып, көмек көрсету шаралары қолданылады. Департамент тарапынан қажет ететін отбасыларға компьютерлік техника берілу, интернетке қолжетімділік және оқыту бағдарламаларын пайдалану мәселелері бойынша нақты көмек көрсетілді. Педагогтер және ата-аналар арасында оқу бағдарламасының мазмұнынан бастап және  үй тапсырмасы, мектеп құрылысын жоспарлау және күрделі жұмыс жүргізуге дейінгі сұрақтар бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізу де маңызды болып есептеледі.

Департамент әлеуметтік жүйелерге, бұқаралық ақпарат құралдары беттеріне жарияланған ақпараттарға мониторинг жүргізу жұмыстарын жалғастыруда.

Педагогтер, оқушылар, ата-аналардың назарына: Сіздерде білім беру саласына және колледж, мектептердің қашықтықтан оқытылуына қатысты сұрақтар туындаса және мектеп әкімшілігінің есеп сұрағаны,  жоспраланбаған мониторинг және білім беру ұйымы әкімшілігі тарапынан тексеру жүргізілгені туралы фактілер бойынша ақпарат бергіңіз келсе, Алматы облысының Білім саласында сапаны қамтамасыз ету Департаментінің сайтына жолдауларыңызға Almoblcontrol.kz, сонымен қатар, 8(7282)24-79-91, 24-75-13; WhatsApp: 87015771142;  87022573790 телефондары арқылы хабарласуларыңызға болады

 

«Барлық келелі мәселені бірге шешетін боламыз!»

  

«Все проблемные вопросы будем решать вместе!»

                                        Кабимолдаева С.Н. – руководитель

                                                Департамента по обеспечению качества

в сфере образования Алматинской области 

 

Принятый в декабре 2019 года Закон Республики Казахстан «О статусе педагога» (далее — Закон) установил права, социальные гарантии, ограничения, обязанности и ответственность педагога. Законом гарантированы качественное улучшение правового положения педагогов, их социальная  защищенность. Выступая на Республиканской Августовской конференции 2019 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев возложил главную надежду в развитии системы образования на учителей, способных воспитать поколение, открытое всему новому и прогрессивному. «Для повышения конкурентоспособности нации,- говорил он, — нам необходимо на деле добиться высокого статуса для наших педагогов». Президентом была отдельно отмечена норма, предусмотренная в дальнейшем статьей 6 Закона, по установлению запрета на привлечение педагогов к несвойственным функциям, предоставление чрезмерной отчетности, проведение необоснованных проверок.

Департамент по обеспечению качества в сфере образования призван не только выявлять нарушения норм законодательства, в том числе и в отношении соблюдения прав педагогов при выполнении профессиональной деятельности, но и принимать решительные меры по пресечению нарушений, привлекая нерадивых работодателей и других виновных лиц к административной ответственности. В декабре 2019 года вышеуказанные нормы были внесены в некоторые законодательные акты. К примеру, на основании ч. 7-3 ст. 409 Кодекса РК об административных правонарушениях нарушение законодательства РК о статусе педагога влечет предупреждение, а если совершено повторно, то по ч. 7-4 ст. 409 Кодекса влечет штраф на должностных лиц в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП), некоммерческие организации – 60 МРП, а на субъекты предпринимательства – от 60 до 120 МРП. Такое усиление мер по защите прав педагогов несомненно приведет к существенному улучшению условий для работы и творчества.

Проблема несоблюдения законодательства о статусе педагога, несмотря на его приоритетность для Правительства РК и всего общества,  актуальна для Алматинской области. В адрес Департамента продолжают поступать обращения педагогов, родителей, граждан на нарушения прав, условий работы учителей: «отделы образования ежедневно требуют различного рода информацию…», «учителя возмущаются, что требуют отчеты по видеоурокам…», «руководство просит таблицу заполнить, документ сделать…», — это ежедневные публикации на чатах и аккаунтах. Результаты анонимного анкетирования учителей Алматинской области подтверждают, что нарушения Закона РК «О статусе педагога» имеют место. На вопрос «Исполняется ли приказ Министра об отмене отчетности во время дистанционного обучения?» ответ «нет» дали 45% опрошенных педагогов, на вопрос «Принуждает ли Вас руководство подписываться на газеты на собственные средства?» положительный ответ получен от 86% педагогов. Кроме того, руководители организаций образования оказывают давление на учителей, пытающихся исправить  нарушения путем обращений в компетентные органы: 70% учителей ответили «да» на вопросы «Требует ли руководство не писать в чат вопросы и проблемы?», «Требует ли руководство голосовать по вопросам положительно?»

Министром образования и науки Республики Казахстан  А.Аймагамбетовым перед Департаментами по обеспечению качества в сфере образования поставлена задача трансформировать свою работу в соответствии с новыми требованиями в этот непростой период пандемии коронавирусной инфекции: «Сегодня важно оперативно и эффективно реагировать на все конструктивные запросы граждан..»  Департамент по обеспечению качества в сфере образования Алматинской области за сравнительно небольшой период времени работы в дистанционном формате  создал алгоритм быстрого реагирования на вопросы, возникающие в сфере образования. Мы ежедневно выявляем информацию, касающуюся сферы образования Алматинской области, с сайтов и социальных сетей, call-центров, обращений по телефону. Факты негатива и нарушений экстренно рассматриваются с участием местных исполнительных и государственных органов, незамедлительно принимаются меры по оказанию помощи. Департаментом оказана конкретная помощь по предоставлению нуждающимся семьям компьютерной техники, доступа в Интернет; решены проблемы использования обучающих программ. Немаловажной является разъяснительная работа среди родителей и педагогов по актуальным вопросам от содержания учебных программ и домашнего задания до  планирования строительства школ и проведения капитального ремонта. 

Уважаемые педагоги, дорогие друзья!

Если у вас возникли вопросы касательно сферы образования и перехода школ и колледжей на дистанционное обучение, или  вы хотите сообщить о фактах запроса отчетов, проведения незапланированных мониторингов и проверок со стороны администрации организаций образования, просим обратиться на сайт Департамента по обеспечению качества в сфере образования Алматинской области, а также по нижеуказанным телефонам WhatsApp:

руководитель Департамента Кабимолдаева Сауле Нурахановна – 87015771142;

заместитель руководителя Кулахметова Айымгуль Саиновна – 87022573790;

руководитель отдела внешней оценки качества образования  Ажикенова Гульмира Саулебековна  – 87478418215;

руководитель отдела лицензирования образовательной деятельности  Жексенбаев Айдынбек Кумарбекович  – 87077021174.

Все проблемные вопросы мы будем решать вместе!

  

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Оқи отырыңыз

 Жұмыссыз ретінде тұлғаларды тіркеу

  Жұмыссыз ретінде тұлғаларды тіркеу   Егер сіз жұмыссыз қалған болсаңыз, ең алдымен …